ТОВ «Фінансова компанія
«Укрфінстандарт»

Фінансова установа, яка об‘єднує команду професіоналів, що знаходиться на ринку фінансових послуг більше п‘яти років та забезпечує своїм клієнтам високий рівень обслуговування та індивідуальний підхід. Наша компанія є фінансовою установою, яка включена до Державного реєстру фінансових установ та має діючу ліцензію на надання послуг з факторингу. Ми допоможемо врегулювати проблемну заборгованість судовим та досудовим шляхом і завжди працюємо в інтересах наших клієнтів — як кредиторів, так і позичальників — по всій території України.

Установчі документиexpand_more

Фінансова звітністьexpand_more

Аудитexpand_more

Реквізити для оплати заборгованості

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрфінстандарт»
Код за ЄДРПОУ юридичної особи 41153878
Валюта рахунку UAH
№ рахунку UА 57 300346 0000026500024144301
Назва банку АТ "Альфа Банк»
МФО (код банку) 300346

Контакті дані ТОВ «ФК «Укрфінстандарт»

Номер телефону Товариства:

+380 (98) 499-74-10

Електронна пошта Товариства:

ad_ukrfinstandart@ukr.net
УВАГА!

Інформація для Клієнтів, які належать до захищеної категорії згідно із Законом України «Про споживче кредитування»

На виконання вимог п. 62 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (надалі – Закон)
Товариство приймає звернення:
• на адресу електронної пошти Товариства: ad_ukrfinstandart@ukr.net
• на адресу місцезнаходження Товариства: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б, оф. 503.
• за номером телефону Товариства: +380 (98) 499-74-10
від Клієнта, його близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів, повідомлення про бажання припинити взаємодію із Товариством на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та про належність Клієнта до захищеної категорії, з наданням копій підтвердних документів про належність Клієнта до захищеної категорії, а саме:
1) для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України – підписана безпосереднім командиром (начальником, керівником) споживача, або особою, яка його заміщує, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою Додатком №2 Закону України «Про споживче кредитування». Допускається виготовлення довідки рукописним способом.
2) для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби – посвідчення інваліда війни; 3) для членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти – посвідчення члена сім’ї загиблого; 4) для осіб, які перебувають у полоні, з якими втрачено зв’язок, або зниклих безвісти – інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, щодо того, що особа утримується у полоні чи перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, чи зникла безвісти».
Звертаємо увагу, що при втраті належності до захищеної категорії, просимо повідомити про це Товариство у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня втрати належності за допомогою будь якого засобу зв’язку:
• на адресу електронної пошти Товариства: ad_ukrfinstandart@ukr.net
• на адресу місцезнаходження Товариства: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б, оф. 503.
• за номером телефону Товариства: +380 (98) 499-74-10

Контактні дані для прийому звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії • адреса електронної пошти: ad_ukrfinstandart@ukr.net
• місцезнаходження: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літера Б, оф. 503.
• номер телефону :+380 (98) 499-74-10

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги Національний банк України
● Сайт НБУ https://bank.gov.ua/
● Гаряча лінія НБУ: 0 800 505 240
● Зворотній зв’язок https://bank.gov.ua/contacts
● Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ expand_more

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» має право звернутися до Товариства як надавача фінансових послуг, а ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» розглядає звернення у встановлений чинним законодавством строк.
Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» фінансових послуг мають вирішуватися споживачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ».

ПОРЯДОК ПОЗАСУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ expand_more

Позасудовий розгляд скарг споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, в порядку визначеному Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, а також Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
Зокрема, ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» зобов'язується об'єктивно і вчасно розглядати будь-які скарги, а також, заяви (клопотання), так само як і пропозиції (зауваження) споживачів фінансових послуг Товариства та/або третіх осіб права чи інтереси яких порушені або можуть бути порушені, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти споживачів про наслідки їх розгляду.
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу, поштовим зв’язком або особисто за місцезнаходженням ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ». Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину. Терміни (строки) для розгляду звернень, для подання та розгляду скарги, а також, заяви (клопотання), так само як і пропозиції (зауваження), визначаються згідно з Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Зокрема, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) громадян здійснюється в порядку і в строки визначені Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

ПРАВА ГРОМАДЯНИНА ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗАЯВИ ЧИ СКАРГИ expand_more

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. Скарга на дії чи рішення органу Товариства, посадової особи, співробітника (працівника) подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

НАЯВНІСТЬ ГАРАНТІЙНИХ ФОНДІВ ЧИ КОМПЕНСАЦІЙНИХ СХЕМ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА expand_more

Наявність гарантійних фондів або компенсаційних схем, які застосовуються відповідно до законодавства – не передбачено.

ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ expand_more

ТОВ «ФК «Укрфінстандарт» має право відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» відступити право вимоги за договором про споживчий кредит (повністю або частково) на користь третіх осіб в будь-який час протягом строку дії цього договору без згоди позичальника.
Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу. Відступлення прав вимоги здійснюється на підставі договору, що укладається між кредитодавцем та новим кредитодавцем (кредитором).
У випадку відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення колекторської(их) компанії(й) до врегулювання простроченої заборгованості, Товариство зобов'язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості повідомити позичальника про такий факт та про передачу персональних даних позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти) використовуючи на власний розсуд один з таких способів: особисто, під час телефонних, відеопереговорів, шляхом надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, шляхом використання програмного забезпечення або технологій, надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи позичальника.

УМОВИ, ЗА ЯКИХ ТОВАРИСТВО, РОЗПОЧИНАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗДІЙСНЮЄ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ expand_more

У випадку, якщо у позичальника (споживача) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання за договором про споживчий кредит, і вони не будуть погашені (виконані) в останній день строку кредитування передбаченого договором про споживчий кредит (з урахуванням пролонгацій) або графіком платежів, виконання зобов’язань зі сплати платежів вважається простроченим позичальником і Товариство має право розпочати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості.
Товариство має право відповідно до цивільного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» відступити право вимоги за договором про споживчий кредит (повністю або частково) на користь фінансових установ, які відповідно до закону мають право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу в будь-який час протягом строку дії договору без згоди позичальника.

ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ expand_more

Позичальник має здійснити сплату (погашення) простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит на користь ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ», обравши найбільш зручніший для себе спосіб серед наступних:
у відділені банківської установи за реквізитами товариства
При цьому позичальник самостійно сплачує послуги платіжної системи (фінансового посередника), що здійснює переказ грошових коштів, у відповідності до тарифів останньої.
За наявності строкової та простроченої заборгованості, прострочена заборгованість погашається в першу чергу.
У випадку виникнення будь-яких питань щодо сплати заборгованості, позичальник може зателефонувати Товариству за телефоном +380 (98) 499-74-10

Положення про реалізацію спеціальних економічний та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулювання простроченої заборгованості

Правила надання послуг з факторингу

Примірний договір факторингу

Порядок використання електронного підпису та електронної печатки